Porterhouse Steak Seasoning

J.M. Thomason

Grill steak to perfection with a generous rub of this Porterhouse Steak seasoning blend from J.M. Thomason.